Veto.Media: Lockdown z kartonu. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił karę sanepidu

Autor: Veto.Media

Konstytucyjny.pl na swoim fanpage poinformował o sensacyjnej decyzji WSA w Opolu.

Sprawa dotyczy nałożenia karty administracyjnej przez Sanepid na zakład fryzjerski w związku z ograniczeniami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów.

Sąd oddalił karę sanepidu

  • RM nie wprowadziła stanu klęski żywiołowej, zatem dysponuje tylko zwykłymi środkami konstytucyjnymi i nie może ograniczać konstytucyjnych praw i wolności rozporządzeniami.
  • Ustawa nie wprowadzała ograniczeń praw i wolności ale delegowała te kwestie do uregulowania rozporządzeniem RM, a delegacja ta pozbawiona jest wytycznych, wymaganych przez art. 92 Konstytucji.
  • Działalność prawotwórcza RM doprowadziła do objęcia regulacjami rozporządzenia materii ustawowej i naruszenia szeregu podstawowych wolności i praw jednostki, w tym wolności działalności gospodarczej z art. 22 Konstytucji. Zgodnie z tym artykułem ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
  • Rozporządzenie zostało wydane bez upoważnienia ustawowego, nie wykonuje też ustawy, gdyż wprowadza do systemu prawnego treści nieznane ustawie.

Upoważnienia ustawowe pozwalają wyłącznie czasowo ograniczyć prowadzenie działalności gospodarczej, nie pozwalają one natomiast na przyjęcie zastosowanej w rozporządzeniach konstrukcji prawnej polegającej na ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez jej zakazanie.

  • W sytuacji, gdy nie doszło do wprowadzenia któregokolwiek z wymienionych w Konstytucji RP stanów nadzwyczajnych, żaden organ państwowy nie powinien wkraczać w materię stanowiącą istotę wolności działalności gospodarczej.
  • Zakazy, nakazy i ograniczenia były merytorycznie uzasadnione, o tyle tryb ich wprowadzenia, doprowadził do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych i praw w zakresie wolności działalności gospodarczej.
  • Załatwienie sprawy …

Całość wraz z sentencją na stronie autora: