Crisis Consulting: Propagowanie autorytarno-faszystowskich praktyk sprawowania władzy jest niezgodne z konstytucją.

Art. 31 Konstytucji RP stanowi, iż:
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Wyjaśniam o co chodzi:

Na podstawie art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia wolności i praw mogą być wprowadzone tylko na mocy ustawy, co oznacza, ze rozporządzenia ministra zdrowia czy też Rady Ministrów nie są adresowane do podmiotów innych niż organy administracyjne podległe pod Radę Ministrów, zaś w sytuacji wykroczenia poza ramy Ustawy Zasadniczej nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego.

Konsekwentnie, odmowa sprzedaży z powodu braku maseczki ten popełnia wykroczenie z art. 135 Kodeksu wykroczeń, który stanowi iż Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny. Również urzędnik, który próbuje wlepić mandat za nieposłuszeństwo wobec nieobowiązujących rozporządzeń, popełnia przestępstwo z art. 231. § 1.k.k., który stanowi iż Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, w zbiegu z art. 271 § 1 k.k., który stanowi, że Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, w zbiegu z art. 235 k.k., który stanowi iż Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pełen artykuł znajduje się na stronie Crisis Consulting: